Požární ochrana Hradec Králové

Požární ochrana jako souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme vám kompletní outsourcing služeb, který pokryje všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

V oblasti požární ochrany nabízíme:

 • zpracování a stálá aktualizace dokumentace požární ochrany
  - organizační směrnice pro řízení PO
  - požární řády
  - požární poplachové směrnice a interních směrnic k PO
  - evakuační plány
  - dokumentace zdolávání požárů
 • pracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí pracovišť a objektů

 • provádění odborné činnosti technika požární ochrany (Z-TPO-35/2003) a preventivních požárních prohlídek pracovišť

 • realizace vstupních a periodických školení a odborné přípravy pracovníků v oblasti PO (zaměstnanci, preventisté, požární hlídky, vedoucí pracovníci, ohlašovna požáru) včetně oprávnění a dokladů o absolvování školení

 • pravidelné provádění preventivního dohledu nad realizací požární ochrany jednotlivých provozů a úseků, stavu technické prevence a odstraňování zjištěných závad a nedostatků z výsledků periodických kontrol našich pracovníků

 • konzultační poradenství při provádění rekonstrukcí objektů a provozů, uvádění nových technologií do provozu a v případě následných kolaudačních řízeních osobní účast a příprava podkladů z oblasti PO pro orgán HZS

 • kontrolní činnost nad prováděním dodavatelských služeb v oblasti PO (hasicí přístroje, hydranty, revize)

 • osobní účast při jednání kontrolních orgánů Hasičského záchranného sboru

 • požárně bezpečnostní značení a tabulky 
Rychlý kontakt

Aktuality