BOZP - bezpečnost práce a hygiena

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, které mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme vám kompletní outsourcing služeb, který pokryje všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří Váš čas i peníze.

V oblasti bezpečnosti a hygieny práce nabízíme:

 • odborné zpracování systému bezpečnosti a hygieny práce včetně programu preventivní a kontrolní činnosti

 • zpracování a aktualizace registru právních norem

 • činnosti v oblasti vyhledávání a hodnocení rizik činností a profesí (analýza, hodnocení
  a řízení rizik)

 • činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

 • činnosti související s kategorizací činností a profesí (zákon č.258/2000 Sb.) - zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště, seznámení zaměstnanců

 • zpracování odpovídající dokumentace, vypracování směrnic a bezpečnostních předpisů pro jednotlivé obory činnosti, profese pracovníků a využívaná strojní a mechanizační zařízení

 • realizaci vstupních a periodických školení pracovníků v oblasti bezpečnosti a hygieny práce

 • školení a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů referentů (s odkazem na vyhl. č. 168/2002 Sb.)

 • provedení identifikace rizik pracoviště a pracovních prostor v souvislosti s vybavením pracovníků ochrannými oděvy a pracovními pomůckami dle nařízení vlády č.495/2001 Sb. a zvýšeného rizika ohrožení zdraví (riziková pracoviště) včetně vypracování seznamů

 • vypracování seznamu prací zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým (vyhl. č.180/2015 Sb.)

 • pravidelné provádění preventivního dohledu nad realizací bezpečné práce a hygieny práce jednotlivých provozů a úseků, stavu technické prevence a odstraňování zjištěných závad a nedostatků z výsledků periodických kontrol našich pracovníků

 • ve spolupráci s akreditovanými a kvalifikovanými osobami provádění pravidelných kontrol stavu a revizí technických zařízení a vyhrazených technických zařízení a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce

 • osobní účast při jednání kontrolních orgánů Oblastních inspektorátu práce a pracovníků hygienických služeb

 • konzultační poradenství při provádění rekonstrukcí objektů a provozů a následných kolaudačních řízení z hlediska bezpečnosti a hygieny práce

 • kompletní likvidace při vzniku pracovních úrazů (šetření, provedení záznamu a odeslání odpovídajících protokolů, zajištění výchovných a technických opatření)

 • bezpečnostní značení a bezpečnostní tabulky

 • pravidelný informační servis v návaznosti na aktuální legislativní změny

 • organizování veřejných prověrek stavu bezpečnosti a hygieny práce dle Zákoníku práce

 • provádění pravidelných preventivních kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce

 • zajištění preventivní zdravotní péče a součinnost se smluvním lékařem pracovně lékařské služby

 • řešení problematiky ergonomie
Rychlý kontakt

Aktuality